Wales Council for Voluntary Action

Sep 1 '14

Making European funding more accessible

image

Judith Stone, WCVA European Brokerage and Partnerships Coordinator, will be hosting a workshop at our Wales Third Sector Funding Conference in Llandudno on 2 October on EU funding opportunities for the third sector. In this blog, she tells us that European funding issues aren’t as complicated as you might think…

‘Your presentation was terrific, hit all the right markers and kept everyone interested – you’ve got a rare gift of articulating what might be seen as complex issues in a very clear and accessible way.’ 

This was a comment I received following a recent briefing session, designed to demystify European Structural Funds for an audience of the uninitiated.

See, it’s not as complex as it seems! Or is it?

Read More

View comments Tags: WCVA Funding wales EU

Sep 1 '14

Gwneud cyllid Ewropeaidd yn fwy hygyrch

Bydd Judith Stone, Cydlyndd Busnes a Phartneriaethau Ewropeaidd WCVA, yn cynnal gweithdy yng Nghynhadledd Gyllido Trydydd Sector Cymru yn Llandudno ar 2 Hydref ar gyfleoedd i’r trydydd sector fanteisio ar gyllid Ewropeaidd. Yn y blog hwn, mae hi’n dweud wrthym nad yw materion cyllid Ewropeaidd mor gymhleth ag yr ydych yn ei feddwl…

‘Roedd eich cyflwyniad yn ardderchog, gan daro’r nodau cywir a chadw diddordeb pawb – mae gennych ddawn brin o fynegi rhywbeth a allai fod yn gymhleth mewn modd clir a hygyrch iawn.’ 

Dyma sylw a gefais ar ôl sesiwn wybodaeth ddiweddar, a oedd yn ceisio taflu goleuni ar Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd i gynulleidfa a oedd yn anghyfarwydd â nhw.

Chi’nweld, dyw e’ ddim mor gymhleth ag y mae’n ei ymddangos! Ta ydio?

Read More

View comments Tags: WCVA EU Funding wales

Aug 29 '14

Heritage on the road: Inspiring Cardigan

Catalyst Cymru-Heritage Fundraising is our project to help heritage organisations develop their fundraising skills and success. To help communicate what the project is all about, we took the project around Wales in a series of roadshows. In our second blog, Richard Roberts, Catalyst Cymru-Heritage Fundraising Project Officer, looks back at the roadshow that took place at Cardigan’s Welsh Wildlife Centre

Here the Catalyst Cymru-Heritage Fundraising team take a quick look back at the highlights from our second roadshow, where a small but very select group of people from Wales’s heritage organisations ventured out to beautiful surroundings of the Welsh Wildlife Centre, Cardigan to find out more about the Catalyst Cymru-heritage fundraising project.

Read More

View comments Tags: WCVA heritage wales

Aug 29 '14

Treftadaeth ar daith: Ysbrydoli Aberteifi

image

Catalydd Cymru-Codi Arian ar gyfer Treftadaeth yw ein prosiect i helpu mudiadau treftadaeth i ddatblygu eu sgiliau a’u llwyddiant wrth godi arian. I helpu i egluro’r prosiect, aethom â’r prosiect ar daith o amgylch Cymru mewn cyfres o sioeau teithiol. Yn ein hail flog, mae Richard Roberts, Swyddog Prosiect Catalydd Cymru-Codi Arian ar gyfer Treftadaeth, yn edrych yn ôl ar y sioe deithiol a gynhaliwyd yng Nghanolfan Natur Cymru, Aberteifi.

Yma mae criw Catalydd Cymru-Codi Arian ar gyfer Treftadaeth yn cymryd golwg sydyn yn ôl ar yr uchafbwyntiau o’n hail sioe deithiol, lle daeth grŵp bach ond dethol iawn o bobl o fudiadau treftadaeth Cymru i gyffiniau bendigedig Canolfan Natur Cymru, Aberteifi i gael gwybod mwy am brosiect Catalydd Cymru-Codi Arian ar gyfer Treftadaeth.

Read More

View comments Tags: WCVA heritage

Aug 21 '14

Asperger’s: being ‘different’ in a ‘normal’ world – part 2

Here’s the second part of the blog from young volunteer Amy Price, who has Asperger’s Syndrome. Today she talks about the difficulties – and pleasures – of socialising when you have Asperger’s.

There are quite a few people that will remember what I was like before college. I didn’t really understand the social rules, I just knew I was different and because I was different I didn’t have many friends and, to be honest, I thought I would never really fit in with society.

Although at the end of college I was still quite different to the ‘normal’ people I was slowly understanding things and I did have a few friends - maintaining them was the problem now.

If you saw me back then you would probably think I wouldn’t be able to manage to live independently, I wouldn’t be the one going out to social events. I wasn’t outgoing.

Read More

1 note View comments Tags: WCVA volunteering Wales aspergers

Aug 21 '14

Asperger: bod yn ‘wahanol’ mewn byd ‘normal’ – rhan 2

Dyma ail ran y blog gan Amy Price, sydd â syndrom Asperger. Heddiw mae hi’n siarad am yr anawsterau – a’r mwynhad – a geir wrth gymdeithasu pan fo gennych syndrom Asperger.

Bydd nifer da o bobl yn cofio sut yr oeddwn i cyn mynd i’r coleg. Doeddwn i ddim yn deall y rheolau cymdeithasol yn iawn. Y cwbl yr oeddwn yn ei wybod oedd fy mod yn wahanol ac, am fy mod yn wahanol, nad oedd gen i lawer o ffrindiau ac, mewn gwirionedd, nid oeddwn yn credu y byddwn i byth yn dod yn rhan o gymdeithas.

Ar ddiwedd fy nyddiau coleg, er fy mod yn dal yn eithaf gwahanol i’r bobl ‘normal’, roeddwn yn dod i ddeall pethau’n araf ac roedd gen i nifer o ffrindiau – eu cadw oedd y broblem nawr.

Pe byddech wedi fy ngweld bryd hynny, yna mae’n debyg na fyddech yn credu y byddwn yn gallu byw’n annibynnol, ni fyddwn i’n cymryd rhan mewn digwyddiadau cymdeithasol nac yn mynd allan ryw lawer.

Read More

View comments Tags: Wales volunteering GwirForce aspergers

Aug 20 '14

Asperger’s: being ‘different’ in a ‘normal’ world – part 1

Today we feature the first part of a two-part blog from Amy Price. She volunteers with Dynamix, is Chair of GwirForce, and has Asperger’s. She talks candidly about the Syndrome, ‘fitting in’ and her experiences with prejudice.

Last weekend I spoke to a few people about Asperger’s, Autism and the Spectrum in general; which has been really good as I’ve been able to help people understand it better.

However, I have also met some judgemental people, who think they know better. I’ve also been told that I ‘Don’t look like the type to have a disability or social issues’, which normally doesn’t bother me but now that I think about it I want to know - what am I supposed to look like?

Read More

View comments Tags: WCVA Wales volunteering GwirForce

Aug 20 '14

Asperger: bod yn ‘wahanol’ mewn byd ‘normal’ – rhan 1

image

Heddiw mae gennym ran gyntaf blog dwy-ran gan Amy Price. Mae hi’n gwirfoddoli gyda Dynamix, yn Cadeirio GwirForce, ac mae ganddi syndrom Asperger.

 Mae hi’n siarad yn onest am y syndrom, ‘ffitio mewn’ a’i phrofiadau gyda rhagfarn.

Y penwythnos diwethaf siaradais ag ychydig o bobl am syndrom Asperger, Awtistiaeth a’r Sbectrwm yn gyffredinol. Roedd hyn yn beth da gan fy mod wedi gallu helpu pobl i’w ddeall yn well.

Er hynny, rwyf hefyd wedi cwrdd â rhai pobl sy’n hoff o feirniadu, sy’n meddwl eu bod yn gwybod yn well. Mae rhywun wedi dweud wrthyf hefyd nad wyf ‘yn debyg o ran golwg i rywun sydd ag anabledd neu broblemau cymdeithasol’. Dyw pethau o’r fath ddim yn fy mhoeni fel arfer ond, erbyn meddwl, rwyf am wybod hyn – sut fath o olwg sydd i fod arna i?

Read More

View comments Tags: WCVA Wales volunteering

Aug 18 '14

Heritage on the road: Inspiring Wrexham

image

Catalyst Cymru-Heritage Fundraising is our project to help heritage organisations develop their fundraising skills and success. To help communicate what the project is all about, we took the project around Wales in a series of roadshows. In the first of a series of blogs, Richard Roberts, Catalyst Cymru-Heritage Fundraising Project Officer, takes a look at what happened when the roadshow hit Wrexham.

Now that the roadshows are over and we’ve had the chance to catch our breath the Catalyst Cymru-heritage fundraising team take a quick look back at the highlights from each roadshow.  

What better place to hold our first roadshow than Wrexham, burial place of Elihu Yale, Welsh merchant and philanthropist, after whom in 1718 the world renowned “Yale College”  was named, following his donation of the proceeds from the sale of nine bales of goods together with 417 books and a portrait of King George I.

Read More

View comments Tags: WCVA heritage Wales

Aug 18 '14

Treftadaeth ar daith: Ysbrydoli Wrecsam

image

Catalydd Cymru-Codi Arian ar gyfer Treftadaeth yw ein prosiect i helpu mudiadau treftadaeth i ddatblygu eu sgiliau a’u llwyddiant wrth godi arian. I helpu i egluro’r prosiect, aethom â’r prosiect ar daith o amgylch Cymru mewn cyfres o sioeau teithiol. Yn y cyntaf mewn cyfres o flogiau, mae Richard Roberts, Swyddog Prosiect Catalydd Cymru-Codi Arian ar gyfer Treftadaeth, yn cymryd golwg ar beth ddigwyddodd pan aeth y sioe deithiol i Wrecsam.

Nawr bod sioeau teithiol Catalydd Cymru-Codi Arian ar gyfer Treftadaeth drosodd ac rydym wedi cael cyfle i gael ein gwynt atom, mae criw Catalydd Cymru-Codi Arian ar gyfer Treftadaeth yn cymryd golwg sydyn yn ôl ar yr uchafbwyntiau o bob sioe.

Pa le gwell i gynnal ein sioe deithiol gyntaf na Wrecsam, man claddu Elihu Yale, masnachwr a dyngarwr o Gymro, yr enwyd Coleg byd-enwog Yale ar ei ôl yn 1718, ar ôl iddo roi i’r coleg yr elw o werthu naw swp o nwyddau ynghyd â 417 o lyfrau a darlun o’r Brenin Siôr I.

Read More

View comments Tags: WCVA heritage Wales volunteering